Algemene voorwaarden

CONDITIONS GENERALES

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DIENSTEN VAN DE BV FIDUCIAIRE MONTGOMERY, hierna 'FMG' genoemd

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden moeten worden beschouwd als integraal en zonder voorbehoud aanvaard door elke contractant. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden deze algemene voorwaarden voor al onze geleverde diensten en annuleren en vervangen ze alle andere andersluidende bepalingen, zonder voorbehoud of uitzondering.
De algemene voorwaarden op documenten van de Cliënt zijn niet tegenstelbaar aan FMG.

2. Duur, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Behalve bijzondere taken zoals studies en andere gerichte prestaties, wordt elke opdracht toevertrouwd voor onbepaalde duur.
De twee partijen kunnen de overeenkomst beëindigen na afloop van elk boekjaar, met een opzeggingstermijn van drie maanden die ingaat vanaf de eerste dag van het kwartaal nadat de opzegging via een aangetekend schrijven aan de andere partij is meegedeeld. Indien de voorgaande alinea wordt geschonden, dient er een vergoeding te worden betaald die overeenstemt met drie maanden ereloon op basis van het gemiddelde van de verschuldigde erelonen van de 12 vorige maanden, met een minimum van € 250.
Gerichte opdrachten worden dan weer geacht voor bepaalde duur te worden afgesloten. De Cliënt kan ze slechts vervroegd beëindigen door de integrale betaling van de voor de opdracht voorziene erelonen.
In alle gevallen kan FMG de overeenkomst op elk moment zonder opzeggingstermijn en zonder vergoeding beëindigen indien de samenwerking onmogelijk is geworden om een van de volgende redenen:
- omstandigheden die de onafhankelijkheid van de professional in gevaar brengen – in geval van een of meerdere duidelijke tekortkomingen van de Cliënt ten aanzien van zijn eigen verplichtingen (niet bezorgen van documenten, doorgeven van onjuiste gegevens, ...)
- in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of procedure van ontbinding van de Cliënt
- op bevel van de autoriteiten
- in geval van overmacht. Deze mogelijkheid verhindert niet dat FMG aanspraak kan maken op een vergoeding voor de geleden schade.
Indien de Cliënt een of meer van zijn verplichtingen niet, slecht of laattijdig nakomt, bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschotten, heeft FMG het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen tot de Cliënt zijn verplichtingen vervult.
Als er na het begin van de opschorting of het uitstel van uitvoering dringende en noodzakelijke juridische handelingen moeten worden gesteld om de rechten van de Cliënt te vrijwaren en waarvoor FMG een opdracht heeft ontvangen, zal FMG dat aan de Cliënt melden. Alle kosten die voortvloeien uit de opschorting of het uitstel komen voor rekening van de Cliënt.
Indien de Cliënt de toestand niet regulariseert binnen een termijn van één maand na de opschorting, behoudt FMG zich het recht voor om de overeenkomst ten laste van de Cliënt te ontbinden.
Vanzelfsprekend zullen de documenten in het bezit van FMG aan het einde van de opdracht aan de Cliënt of zijn gemachtigde worden terugbezorgd. Als de Cliënt de betreffende documenten niet binnen één maand ophaalt, zal FMG ze aangetekend naar de Cliënt verzenden, op zijn risico. Voor deze verzending zal € 100 exclusief btw in rekening worden gebracht. De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat geen enkel document door FMG zal worden bewaard..

3. Aansprakelijkheid

FMG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden die het gevolg zijn van verkeerde of niet-verstrekte informatie van de Cliënt of een derde, en in het bijzonder:
- De documenten die door FMG worden opgesteld, zoals de jaarrekening, de belastingaangiften en de bijlagen daarbij, berusten op cijfers en gegevens die door de Cliënt worden verstrekt. De opdracht van FMG omvat geen enkele controle van verstrekte gegevens en FMG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of gebreken in dat opzicht. FMG verstrekt dan ook geen enkele verklaring of certificering, tenzij dat uitdrukkelijk is bepaald in de opdrachtbrief die door de Cliënt en FMG is ondertekend.
- Bij de uitvoering van werkzaamheden en diensten heeft FMG uitsluitend een inspanningsverplichting.
De Cliënt verbindt zich ertoe om te verzekeren dat de informatie in de documenten die hij doorgeeft, juist, volledig en relevant is. De Cliënt verbindt zich ertoe om te gepasten tijde en op eerste verzoek alle documenten, gegevens en informatie aan FMG ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.
FMG kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een laattijdige indiening van documenten of van onvolledige of onjuiste documenten, als de Cliënt de bovenvermelde verplichtingen niet heeft nageleefd.
FMG zal alle maatregelen nemen om zijn Cliënt te informeren indien er omstandigheden zijn waardoor FMG de gevraagde prestaties niet binnen de vereiste termijn kan uitvoeren, opdat de Cliënt in dat geval gepaste maatregelen kan treffen. Voor zover FMG in die omstandigheden alle normale maatregelen heeft genomen, kan FMG geenszins aansprakelijk worden gesteld in geval van vertraging of verzuim te wijten aan die omstandigheden.
De aansprakelijkheid van FMG is beperkt tot het bedrag van de tussenkomst van zijn beroepsverzekering.
Als de verzekeraar om welke reden dan ook geen vergoeding uitkeert, zal enige aansprakelijkheid beperkt zijn tot 1,5 maal het bedrag dat voor de uitvoering van de betreffende opdracht is gefactureerd.
Als het gaat om een recurrente opdracht, zal dit veelvoud worden toegepast op het bedrag van de erelonen dat aan de Cliënt is gefactureerd gedurende een periode van twaalf maanden vóór het feit waardoor de schade is ontstaan, of sinds het begin van de opdracht als deze periode korter is dan één jaar.

4. Erelonen

Erelonen worden berekend op basis van de gepresteerde tijd door vennoten, werknemers en onderaannemers van FMG, of op forfaitaire basis, al naargelang de vereiste competentie- en verantwoordelijkheidsniveaus.
Als de omstandigheden van de opdracht blijken te verschillen van de gebruikte veronderstellingen bij de schatting van de erelonen, of als er andere feiten plaatsvinden waarover FMG geen controle heeft waardoor er aanvullende prestaties nodig blijken te zijn bovenop degene op basis waarvan de erelonen zijn geschat, dan kan FMG zijn erelonen, ook forfaitaire erelonen, als gevolg daarvan aanpassen.
De facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van FMG en FMG is vrijgesteld van enige ingebrekestelling.
Elke factuur van erelonen die na deze procedure onbetaald blijft, zal van rechtswege worden verhoogd met een forfaitair bedrag van 15% van het bedrag, inclusief btw, als schadevergoeding voor administratieve kosten voor controles en herinneringen, met een minimum van € 375. In geval van insolvabiliteit van de Cliënt zal het contract tussen de Cliënt en FMG automatisch worden ontbonden, en is FMG ontheven van alle verplichtingen die uit dat contract kunnen voortvloeien. De Cliënt wordt als insolvabel beschouwd indien hij failliet is, indien aan FMG verschuldigde facturen langer dan drie maanden onbetaald blijven of indien hij in het kader van een gerechtelijke reorganisatieprocedure niet reageert op het door FMG via een aangetekend schrijven betekende betalingsverzoek waarin hij gevraagd wordt om de openstaande facturen binnen een termijn van vijftien dagen te vereffenen.
Om geldig te zijn moeten klachten over facturen via een aangetekend schrijven aan FMG worden betekend binnen vijftien dagen na hun uitgiftedatum, op straffe van verval. Na die termijn worden facturen definitief en onherroepelijk als aanvaard beschouwd.
Op alle verschuldigde sommen zijn bovendien vanaf de vervaldatum en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd tegen het vaste tarief, in uitvoering van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Voor de voorschotten wordt er een maandelijkse of driemaandelijkse ereloonnota opgesteld in het begin van de maand of het kwartaal. Die voorschotten gelden voor het werk dat door FMG wordt uitgevoerd tijdens de lopende maand of het lopende kwartaal.
Er wordt een clausule voor contractuele schuldvergelijking overeengekomen in de zin van art. 14 van de wet van 15 december 2004, namelijk dat alle vorderingen of schulden van FMG ten aanzien van een derde automatisch worden verrekend met vorderingen of schulden van FMG ten aanzien van dezelfde derde. De uitgifte van rectificaties voor een door FMG uitgegeven factuur zonder het formele akkoord van FMG is strikt verboden.

5. Erelonen in geval van stopzetting van de samenwerking

Indien de samenwerking wordt ontbonden in overeenstemming met de modaliteiten van artikel 2 van deze algemene voorwaarden, zal FMG het volledige dossier met een voorlopige fiscale balans van het afgesloten boekjaar terugbezorgen. De specifieke prestaties voor de overdracht van het dossier zullen in regie worden gefactureerd.
Voor de erelonen voor uitgevoerde prestaties tijdens de opzeggingstermijn of de afsluitingstermijn dient er in het begin van de opzeggingstermijn een voorschot te worden gestort. De eindafrekening na afloop van de opdracht zal worden opgesteld op basis van de geldende uurtarieven tijdens de opzeggingstermijn.

6. Verbod tot actieve klantenwerving

Tijdens de volledige duur van de overeenkomst en gedurende een termijn van twaalf maanden na het einde daarvan, ongeacht de reden voor de beëindiging van de relatie, verbinden de Cliënt en de professional zich er uitdrukkelijk toe om direct of indirect geen personeelsleden of onafhankelijke medewerkers van de andere partij in dienst te nemen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, en hen niet direct of indirect werkzaamheden te laten uitvoeren, met name door tussenkomst van een andere (rechts)persoon, zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de andere partij. Elke inbreuk op dit verbod zal aanleiding geven tot een forfaitaire vergoeding van € 25.000, onverminderd de mogelijkheid voor FMG om in de rechtbank een hoger bedrag te vragen.

7. Intellectuele eigendommen

FMG behoudt het auteursrecht en alle andere intellectuele-eigendomsrechten op alles wat voor of tijdens de opdracht wordt ontwikkeld, inclusief methodologieën, software en knowhow. FMG behoudt eveneens alle auteursrechten en alle andere intellectuele-eigendomsrechten die betrekking hebben op alle rapporten, schriftelijke adviezen, werkdocumenten, dossiers en andere documenten die in het kader van de opdracht aan de Cliënt worden bezorgd, inclusief alle elektronische documenten en bestanden. Elke inbreuk op dit verbod zal aanleiding geven tot een forfaitaire vergoeding van € 5.000, onverminderd de mogelijkheid voor FMG om in de rechtbank een hoger bedrag te vragen.

8. Strijd tegen het witwassen van geld en corruptiebestrijding

Krachtens de nationale en Europese wetgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld is FMG verplicht om van de Cliënt bepaalde informatie en documenten te vragen. De Cliënt verbindt zich ertoe om de gevraagde informatie te verstrekken en FMG tijdig op de hoogte te houden van enige wijziging in die informatie en documenten. Indien de informatie of de documenten niet op bevredigende wijze binnen een redelijke termijn worden verstrekt als reactie op de vraag van FMG, dan is FMG mogelijk niet in staat om diensten te (blijven) leveren. De partijen verbinden zich ertoe om de toepasselijke wetten en voorschriften die handelingen van corruptie of criminele handelingen of aanverwante misdrijven veroordelen, verbieden of bestraffen, in al hun transacties of relaties na te leven, in verband met deze overeenkomst en de in het kader van deze overeenkomst geleverde diensten of anderszins, in welke vorm dan ook en op welke wijze dan ook.

9. Verwerking van persoonsgegevens

De verbintenissen in verband met de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden geraadpleegd via de volgende link: http://www.fmg.be/gdpr

10. Bevoegdheden

In geval van geschillen is, na uitvoering van de formaliteiten die worden voorgeschreven door het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten, alleen de ondernemingsrechtbank van Waals-Brabant bevoegd. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat geschillen uitsluitend in het Frans zullen worden behandeld. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verschillende taalversies van onze algemene voorwaarden heeft de Franse versie voorrang. Deze laatste versie kan worden geraadpleegd op onze website www.fmg.be of op eenvoudig verzoek. Als een rechtbank oordeelt dat enige bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet kan worden toegepast, dan heeft die bepaling geen invloed op de andere bepalingen, maar zal de niet-toepasselijke bepaling geacht worden uitsluitend te zijn gewijzigd in de mate waarin dat nodig is om van toepassing te kunnen zijn, waarbij de intentie van de partijen die in die bepaling tot uiting kwam, zo veel mogelijk wordt gevrijwaard.