Nieuws

Voor uw belasting
Banner
Icon Back
Het nieuws
News

fiscalité

Buitenlandse kaderleden: nieuwe aanslagstelsel BBIB – nieuwe artikel 31/2 WIB

Par FMG_admin

De regering heeft beslist het oude aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden, bepaald in een circulaire van 1983, te vervangen door een nieuw gunstregime – artikel 32/1 WIB.

De buitenlandse kaderleden aangeworven door een Belgische vennootschap moeten in de loop van de 60 voorafgaande maanden o.a. aan de volgende voorwaarde voldoen:

  • Niet in België hebben gewoond en niet onderworpen geweest zijn aan de Belgische inkomstenbelastingen;
  • Niet op minder dan 150 km van de Belgische grens hebben gewoond;
  • Niet onderworpen geweest zijn aan de belasting van niet-inwoners voor beroepsinkomsten in België.

De belastingplichtige moet tevens een bruto bezoldiging ontvangen die meer bedraagt dan 75.000 euro.

De betaling door de werkgever, boven de gewone vergoeding, van terugkerende uitgaven die het gevolg zijn van de tewerkstelling/ terbeschikkingstelling in België, wordt beschouwd als een terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever tot een bedrag van maximaal 30% van de jaarlijkse bruto bezoldiging. Het bedrag van de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever tot een bedrag van maximaal 30% van de jaarlijkse bruto bezoldiging wordt beperkt tot een jaarlijks plafond van 90.000 EUR.