Nieuws

Voor uw belasting
Banner
Icon Back
Het nieuws
News

fiscalité

Interesten op een rekening-couranttegoed

Par FMG_admin

Sinds 2020 worden de interesten op een rekening-couranttegoed berekend als volgt: u neemt de door de NBB bekendgemaakte MFI-rentevoet voor leningen van minder dan € 1.000.000 met variabele rentevoet en de initiële rentebepaling tot één jaar aan niet-financiële instellingen, verhoogd met 2,50%. Net als voor 2021 bedraagt de marktconforme rentevoet voor 2022 4,07% (2,50% + 1,57%).

Zoals het wettelijk bepaald is, mag het rekening-couranttegoed niet hoger zijn dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestorte kapitaal aan het einde van het boekjaar.