Nieuws

Voor uw belasting
Banner
Icon Back
Het nieuws
Chauffage - Electricité

fiscalité

VAA verwarming/elektriciteit

Par FMG_admin

Artikel 18 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen van 1992 bepaalt de forfaitaire waardering van de anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard (VVA), waarvan de kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming.

Voor de inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) bedraagt de forfaitaire waardering € 2.080 voor de kosteloze verstrekking van verwarming en € 1.300 voor de elektriciteit, wanneer de begunstigde leidinggevend personeel en bedrijfsleider is. Voor andere personeelsleden bedragen de forfaitaire waarderingen voor de verwarming en voor de elektriciteit resp. 930€ en 470€.

Artikel 18 van de KB/WIB 92 met betrekking tot de VAA werd door het Koninklijk Besluit van 19 december 2021 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2021) aangepast. Vanaf 1 januari 2022 is de forfaitaire waardering van de VAA van de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit slechts van toepassing wanneer degene die het voordeel verleent ook het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt. In de andere gevallen wordt het voordeel van alle aard gewaardeerd tegen de werkelijke kost in hoofde van de werkgever.